Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Eliberarea altor certificate de stare civilă și extrase multilingve de stare civilă

Eliberarea altor certificate de stare civilă și extrase multilingve de stare civilă

1. Solicitare certificate de stare civilă

Alte certificate de stare civilă se pot elibera în caz de pierdere, furt sau distrugere. Se mai pot elibera şi în cazul deteriorării acestora, plastifiere sau dacă au fost greşit completate.

Certificate de naştere şi de căsătorie, se eliberează la cererea titularilor sau reprezentanților legali, certificate de deces se eliberează la cererea membrilor familiei, făcând dovada gradului de rudenie sau a altor persoane care justifică un interes interes legitim, caz în care se solicită aprobarea primarului (copii ale certificatelor de stare civilă – naştere, căsătorie, contract-vânzare cumpărare, testament).

Cererile pentru eliberarea altor certificate de stare civilă, în baza actelor de naștere sau de căsătorie, se pot depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, ori de către persoanele îndreptățite, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare:

- actul de identitate al titularului actului/reprezentant legal/persoană împuternicită/avocat în original şi fotocopie;
- dacă este posibil, o copie a certificatului de stare civilă pierdut, distrus sau furat.

Certificate de stare civilă greşit întocmite, deteriorate sau retrase din uz, se predau în vederea anulării.

Atenţie!

Cetăţenii români care doresc să încheie căsătorii în străinătate şi cărora li se solicită prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civilă, care să ateste faptul că nu sunt căsătoriţi, se pot adresa primăriei care are în păstrare actul de naştere, instituţie care va elibera dovada solicitată.

2. Solicitare extrase multilingve

Cererile pentru eliberarea extraselor multilingve de stare civilă necesare în străinătate se pot depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, ori de către persoanele îndreptățite, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

3. Recunoaștere ulterioară a paternității și încuviințare purtare nume de familie

Cererile privind înscrierea mențiunii de recunoaștere ulterioară și încuviințare purtare nume pe marginea actului de naștere se depune personal de către ambii părinți și se anexează următoarele documente:

- declarația de recunoaștere ulterioară a paternității completată de către ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă;
- cărțile de identitate ale părinților în original și fotocopie;
- certificatele de naștere ale părinților fotocopie;
- certificatul de naștere al minorului.

4. Solicitare ortografiere act de stare civilă

Persoana al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi, poate cere înscrierea - prin mențiune pe marginea acestor acte - a numelui de familie ori a prenumelui retradus, sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile privind pe titular, cât și la cele privind pe părinții săi.

Cererea se adresează primarului localităţii care are în păstrare actul de naştere sau, după caz, actul de căsătorie şi se face cu aprobarea primarului și se poate depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public.

Acte necesare:

- certificatul de stare civilă în original;
- fotocopiile certificatelor de stare civilă ale părinților;
- actul de identitate al solicitantului în original şi fotocopie;
- declarație din partea traducătorului autorizat autentificată de notarul public dacă este cazul;
- procură specială, dacă este cazul.

5. Înscrierea mențiunilor pronunțate de instanțele din România

Cererile privind înscrierea sentințelor pronunțate de instațele din România privind tăgada paternității, stabilirea filiației, modificarea act de stare civilă și punere sub interdicție se depune personal sau prin procură specială autentificată de notarul public.

Acte necesare ;

- sentința civilă legalizată de instanță emitentă;
- fotocopia actului de identitate;
- certificatul de stare civilă;
- procura specială (dacă este cazul).


6. Solicitare formular standard multilingv

Cererile pentru eliberarea formularului standard multilingv se pot depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială.

Acte necesare ;

- fotocopie certificat de stare civilă;
- fotocopie act de indentitate titular sau persoană împuternicită;
- procura specială (dacă este cazul).


7. Solicitare certificat care atestă componența familială necesar reîntregirii familiei în străinătate

Cererile pentru eliberarea certificatului privind componența familială se pot depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială.

Acte necesare ;

- Certificate de stare civilă ale mebrilor familiei în original și fotocopie;
- Fotocopii ale actelor de identitate ale membrilor familiei;
- Declarații autentificate de notarul public (în cazul persoanelor majore) privind acordul prelucrării datelor personale;
- procura specială (dacă este cazul).


8. Solicitare adeverință de stare civilă

Cetăţenii români care doresc să încheie căsătorii în străinătate şi cărora li se solicită prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civilă, care să ateste faptul că nu sunt căsătoriţi, se pot adresa primăriei care are în păstrare actul de naştere, instituţie care va elibera dovada solicitată ( anexa 9).
Cererile pentru eliberarea adeverinței de stare civilă (anexa 9) se pot depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale.

9. Solicitare certificate de stare civilă/extrase multilingve/adeverințe de stare civilă din provincie

Cetățenii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în alte alte localități, pot solicita certificate de stare civilă, extrase multilingve sau adeverințe de stare civilă prin unitatea administrativ teritorială de domiciliu, respectiv Primăria sector 1.

Certificate de naştere şi de căsătorie, se eliberează la cererea titularilor sau reprezentanților legali, certificate de deces se eliberează la cererea membrilor familiei, făcând dovada gradului de rudenie sau a altor persoane care justifică un interes legitim, caz în care se solicită aprobarea primarului (copii ale certificatelor de stare civilă – naştere, căsătorie, contract-vânzare cumpărare, testament).

Cererile pentru eliberarea altor certificate de stare civilă se pot depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare:

- actul de identitate al titularului actului/reprezentant legal/persoană împuternicită/avocat în original şi fotocopie;
- dacă este posibil, o copie a certificatului de stare civilă pierdut, distrus sau furat.
Certificate de stare civilă greşit întocmite, deteriorate sau retrase din uz, se predau în vederea anulării.

Program de lucru cu publicul:

Duplicate:

LUNI08:30 - 13:00PRIMIRE CERERI
MARŢI08:30 - 13:00PRIMIRE CERERI
MIERCURI08:30 - 13:00PRIMIRE CERERI
JOI08:30 - 13:00PRIMIRE CERERI

LUNI13:30 - 15:30ELIBERARE DOCUMENTE
MARŢI13:30 - 18:30ELIBERARE DOCUMENTE
MIERCURI13:30 - 15:30ELIBERARE DOCUMENTE
JOI13:30 - 15:30ELIBERARE DOCUMENTE


Adresa: Bd. Mareşal Averescu nr. 17, corp G, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021.222.01.09, interior 117