Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române

1. cerere tip de eliberare a actului de identitate, se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu de către solicitant (se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la birourile de evidență și aceasta se completează cu majuscule);
2. certificatul de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate în original si două copii;
3. certificatul de naştere românesc în original şi copie;
4. certificatul de căsătorie românesc, în cazul persoanelor căsătorite în original şi copie;
5. certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitiva/ irevocabila, după caz, original si copie; in cazul in care cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil si, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; in cazul modificărilor intervenite in străinătate cu privire la datele de stare civila, solicitantul actului de identitate prezinta certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care sa dovedească statutul civil si numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate, în original și copie;
6. certificatele de naştere românești ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, în original si copie;
7. documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);
8. un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere, act de identitate străin, în original şi copie;
9. permisul de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, dacă este cazul în original şi copie;
10. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei

Precizări:

1. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezența găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
2. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din România, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul, pentru mediul rural (în situația în care proprietarul imobilului este persoana nedeplasabilă);

În situația in care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declarația de primire in spațiu poate fi data cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din tara ori in fata polițistului din structurile teritoriale ale Politiei Romane si, cu cel mult 6 luni înainte de aceasta data, la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. In acest ultim caz, declarația de primire in spațiu va fi prezentata tradusa si legalizata potrivit normelor legale in vigoare.

Declarația găzduitorului, prevăzută la alin. (5), se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărții de identitate simple/cărții electronice de identitate.

3. Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/(certificat divorț+convenție încredințare minor) ale părinților, după caz;
4. La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimaţia eliberată de Inspectoratul General pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens - HG 295/2021 art. 56 alin. 2.
5. În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv;

Înscrisurile încheiate în formă autentică se întocmesc, începând cu data de 8 august 2013, într-un singur exemplar original ( semnat atât de mandant / declarant, cât și consul) și un număr de duplicate (minim două) semnate numai de către consul.

Notă: Duplicatele nu se semnează de către petenți. Semnarea lor ulterioară prezentării la ghiseu, duce la anularea actelor întocmite.

Ordinul ministrului justiției nr. 2333/c din 24.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată.