Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vărstei de 14 ani

Articolul 51
(1) Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, în termenul prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe baza următoarelor documente:
a) certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original şi copie;
b) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă;
c) certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
d) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

(2) Copia certificatului de divorţ prevăzută la alin. (1) lit. c) însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă se realizează în extras, doar pentru părţile care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea scopului prevăzut la alin. (1).
(3) În cazul în care părintele nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care acesta le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate al minorului.
(4) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, solicitarea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată la misiunea diplomatică/oficiul consular de carieră al României din străinătate, însoţită de documentele prevăzute de alin. (1) şi (3).
(5) Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinţi, cu domicilii diferite, iar minorul locuieşte în mod statornic cu unul dintre aceştia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară şi semnătura celuilalt părinte.
(6) Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic.
(7) Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi dată la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, în condiţiile alin. (4), a celui consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
(8) În situaţia în care declaraţia de consimţământ nu poate fi prezentată întrucât părintele la care instanţa a hotărât că are locuinţa nu a fost identificat, se poate prezenta un referat întocmit de serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriei pe raza căreia are domiciliul părintele la care locuieşte minorul, prin care se certifică faptul că părintele în cauză nu a fost identificat, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte.
(9) În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(10) În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Copia hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile se realizează în extras, doar pentru părţile care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea scopului prevăzut la alin. (1).

Articolul 52
(1) Minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani are instituită o măsură de protecţie specială i se eliberează act de identitate de către S.P.C.E.P. în a cărui rază de competenţă teritorială are domiciliul persoana sau se află serviciul de tip rezidenţial, la solicitarea scrisă a acestora.
(2) Pentru minorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1), S.P.C.E.P. înscrie în actul de identitate al acestuia domiciliul la adresa persoanei sau a serviciului specializat de protecţie a copilului la care s-a instituit o măsură specială de protecţie, după efectuarea verificărilor specifice în R.N.E.P. şi, după caz, în alte evidenţe sau a colaborării cu administraţia furnizorului de servicii sociale.