Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii - străzii sau a renumerotării imobilelor

1. cerere tip de eliberare a actului de identitate, se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu de către solicitant (se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la birourile de evidență și aceasta se completează cu majuscule);
2. actul de identitate şi cartea de alegător dacă este cazul;
3. certificatul de naştere în original şi copie;
4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor în original și copie;
5. hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă / certificatul de divorţ și convenția privind încredințarea minorului, în cazul persoanelor divorțate, în original şi copie;
6. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor în original si copie;
7. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, în original si copie;
8. documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);
9. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei

Precizări:

1. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezența găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
2. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din România, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul, pentru mediul rural (în situația în care proprietarul imobilului este persoana nedeplasabilă);
3. Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/(certificat divorț+convenție încredințare minor) ale părinților, după caz.
4. În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv;

Înscrisurile încheiate în formă autentică se întocmesc, începând cu data de 8 august 2013, într-un singur exemplar original ( semnat atât de mandant / declarant, cât și consul) și un număr de duplicate (minim două) semnate numai de către consul.

Notă: Duplicatele nu se semnează de către petenți. Semnarea lor ulterioară prezentării la ghiseu, duce la anularea actelor întocmite.

Ordinul ministrului justiției nr. 2333/c din 24.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată.


5. Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta;
6. În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate, precum și motivul eliberării acesteia(expirare, pierdere, schimbare domiciliu, etc);
7. Persoana împuternicită se va prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor cu procura specială împreună cu documentele solicitantului și documentele enumerate mai sus.