Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Furnizarea de date din RNEP

Furnizarea de date din RNEP

Furnizarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, în prealabil, a consimtamântului scris al persoanelor vizate. Consimtamântul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarile unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii , Serviciului Român de Informatii, Parchetului, Justitiei, institutilor specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.

Furnizarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor se face la solicitarea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, în baza unor cereri scrise motivate, în condiţiile stabilite de lege, referitoare la:

- date de stare civila (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât si prenumele părinților persoanelor în cauza);
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;
- date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;
- date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situatia în care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusa, spre competentă solutionare, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidențî a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

Taxa pentru furnizarea datelor este diferenţiată în funcţie de volumul acestora, astfel:

- conform dispoziţiilor art. 11 alin.(1) si (2) din OUG nr. 97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, pentru soluţionarea unor cereri punctuale/volum redus, taxa pentru furnizarea datelor cu caracter personal este, în prezent de 1 leu /persoană.

- pentru cererile la care se solicita un volum mare de date cu caracter personal, ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date poate varia în funcție de timpul de exploatare a sistem informatic central.

Potrivit prevederilor art.11 alin. (3) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se exceptează de la plata taxelor, furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor solicitată de:

- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
- casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
- Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
- Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
- Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;
- instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;
- poliţia locală;
- alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.