Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Înregistrarea decesului

Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administativ teritorială în a cărei rază s-a produs decesul, în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, fără a se socoti ziua în care s-a produs decesul. În cazul în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau orice altă cauză violentă, precum și în cazul găsirii unui cadavru, termenul de declarare a decesului se socotește de la data eliberării certificatului medical constatator.
Declararea decesului poate fi făcută de oricare dintre membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul sau orice persoană care are cunoștință despre deces. În ceea ce privește eliberarea certificatului de deces, acesta se eliberează doar membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite, precum și, cu aprobarea primarului, altor persoane care justifică un interes legitim. Persoana îndreptățită este persoana căreia i se eliberează certificatul de deces în baza documentelor care îi dovedesc legal această calitate, iar persoana care prezintă un interes legitim este persoana care nu dovedește legal că este îndreptățită dar prezintă documente justificative care o îndreptățesc să solicite aprobarea primarului pentru eliberarea certificatului de deces (partenerul/partenera de viață al/a defunctei/defunctului care dovedește conviețuirea cu acesta, documente încheiate de către declarant cu persoana decedată în timpul vieții acesteia și pentru a căror valorificare este necesar certificatul de deces etc.)

Acte necesare:

- certificatul medical constatator al decesului original şi xerox;
- certificatul de naştere , de căsătorie sau sentinţă de divorţ şi /sau certificat deces soţ, după caz, original sau, după caz, copie;
- actul de identitate al decedatului original şi xerox;
- actul de identitate al declarantului, original, însoţit de dovada gradului de rudenie sau persoană îndreptăţită (certificate de stare civilă – naştere, căsătorie, contract-vânzare cumpărare, testament etc.) original și/sau în copii xerox;
- aprobarea parchetului în cazul în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente (declaraţia făcându-se în termen de 48 de ore), precum şi în situaţia în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de indetitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

După întocmirea actului de deces, la cerere, se poate elibera declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare.

Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate, se face pe baza adeverinţei de înhumare sau incinerare eliberată de primăria în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea, precum și a certificatului/extrasului de deces eliberat de autoritățile străine, însoțit de traducerea legalizată sau, după caz, a certificatului de deces emis de misiunea diplomatică sau de oficiul consulat de carieră al României.

Atenţie!

Înaintea declarării decesului vă recomandăm să fotocopiaţi certificatul medical constatator al decesului, întrucât acest document reprezintă documentul primar care stă la baza înregistrării actului de deces şi, drept urmare, nu se mai pot elibera ulterior, (după înregistrare), copii xerox.

Program de lucru cu publicul:

LUNI - JOI:08:30 - 16:00PRIMIRE CERERI / ELIBERARE DOCUMENTE
VINERI:08:30 - 13:30PRIMIRE CERERI / ELIBERARE DOCUMENTE
SÂMBĂTA, DUMINICA ŞI SĂRBĂTORILE LEGALE:10:00 - 13:00PRIMIRE CERERI / ELIBERARE DOCUMENTE


Adresa: Bd. Mareşal Averescu nr. 17, corp clădire G, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021.222.01.09, interior 133