Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1

Înscrierea menţiunilor primite din străinătate cu privire la modificarea statutului civil al persoanei

1.Înscrierea căsătorie şi divorţului pe actul de naştere

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere; cererea, însoţită de certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi sentinţa de divorţ, în original, fotocopie şi traducere legalizată, autentificată, se adresează primarului localităţii care are în păstrare actul de naştere şi se înaintează, spre aprobare, , Direcţiei Generale pentru Evidența Persoanelor-mun. București.

Procedura autentificării documentelor originale presupune următoarele cerințe:

a) Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 se apostilează, mai puţin documentelor emise de state membre ale Uniunii Europene care sunt exceptate de la obligaţia de apostilare sau supralegalizare, conform Regulamentului (UE)2016/1191 a Parlamentului European;
b) Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate.
c) Documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile în art. 1092 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
Procedura supralegalizării documentului presupune existenţa a trei ştampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează: ştampila aplicată de autoritatea emitentă a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, ştampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau misiunea diplomatică a statului de origine din România; ştampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcţia Relaţii Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24.


În cazul în care hotărârea de divorţ nu este recunoscută de plin drept în România (emană de la autorităţi ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene), este necesar să se ataşeze şi recunoaşterea hotărârii străine de către tribunalul competent, respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde-şi are sau a avut domiciliu persoana în cauză.

Pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a sentințelor pronunțate în statele membre U.E. devin aplicabile prevederile Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, regulament ce a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25.06.2019, care se aplică începând cu data de 01.08.2022.

În cazul desfacerii căsătoriei prin acord, în fața notarului public sau prin act administrativ, dintr–un stat membru U.E, este necesară depunerea la dosarul privind înscrierea divorțului a Anexei I prevăzută de art. 39 din Regulamentul Consiliului. De asemenea, este necesară prezentarea Anexei I și în ipoteza în care divorțul s-a pronunțat printr – o hotărâre a unei instanțe care nu poartă mențiunea că a rămas definitivă. Dacă divorțul a intervenit după data de 01.08.2022, data aplicării dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1111, hotărârea de divorț poate fi însoțită fie de Anexa I din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, fie de Anexa II din Regulamentul (UE) 2019/1111, fiind acceptate ambele variante.


În situaţia în care din certificat/extras de căsătorie și din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după căsătorie, respectiv după divorț, se va prezenta declaraţie pe propria răspundere din partea titularului actului, din care să rezulte numele după căsătorie și după divorţ.

2. Înscrierea divorţului pe actul de căsătorie

Divorţul intervenit în străinătate se va înscrie pe actul de căsătorie încheiat în România cu aprobarea directorului Direcţiei Generale pentru Evidența Persoanelor-mun. București, în cazul în care hotărârile străine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România (emană de la autorităţi ale statelor membre UE sau ale statelor cu care România are încheiate tratate/acorduri/convenţii de asistenţă juridică). Cererea va cuprinde actul original, fotocopie şi traducerea legalizată a acestuia cu respectarea cerinţelor de autentificare, precum şi orice alte documente necesare înscrierii menţiunii.

Procedura autentificării documentelor originale presupune următoarele cerințe:

a) Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 se apostilează, mai puţin documentelor emise de state membre ale Uniunii Europene care sunt exceptate de la obligaţia de apostilare sau supralegalizare, conform Regulamentului (UE)2016/1191 a Parlamentului European;
b) Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate.
c) Documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile în art. 1092 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
Procedura supralegalizării documentului presupune existenţa a trei ştampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează: ştampila aplicată de autoritatea emitentă a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, ştampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau misiunea diplomatică a statului de origine din România; ştampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcţia Relaţii Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24.


Daca divorţul a intervenit într-un stat terţ, înscrierea acestuia pe actul de căsătorie românesc se va face fără aprobarea directorului Direcţiei Generale pentru Evidența Persoanelor-mun. București, iar cererea va cuprinde hotărârea străină şi traducerea acesteia, hotărârea prin care s-au recunoscut, pe teritoriul României, efectele hotărârii străine, definitivă, în original, precum şi orice alte documente necesare inscrierii menţiunii.

Pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a sentințelor pronunțate în statele membre U.E. devin aplicabile prevederile Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, regulament ce a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25.06.2019, care se aplică începând cu data de 01.08.2022.

În cazul desfacerii căsătoriei prin acord, în fața notarului public sau prin act administrativ, dintr–un stat membru U.E, este necesară depunerea la dosarul privind înscrierea divorțului a Anexei I prevăzută de art. 39 din Regulamentul Consiliului. De asemenea, este necesară prezentarea Anexei I și în ipoteza în care divorțul s-a pronunțat printr – o hotărâre a unei instanțe care nu poartă mențiunea că a rămas definitivă. Dacă divorțul a intervenit după data de 01.08.2022, data aplicării dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1111, hotărârea de divorț poate fi însoțită fie de Anexa I din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, fie de Anexa II din Regulamentul (UE) 2019/1111, fiind acceptate ambele variante.

În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii pe propria răspundere din partea acestora, sau numai a soţului care solicită înscrierea menţiunii de divort, după caz, din care să rezulte numele după divorţ.

3. Înscrierea schimbării numelui intervenită în străinătate

Cererea se adresează primarului localităţii care are în păstrare actul de naştere sau, după caz, actul de căsătorie şi se face cu aprobarea directorului Direcţiei Generale pentru Evidența Persoanelor-mun. București, la solicitarea titularului actului, făcută personal sau prin împuternicit cu procură specială, ori împuternicire avocaţială.

Acte necesare:

- documentul (certificatul) de schimbare a numelui, în original, care trebuie să îndeplinească cerinţele de autentificare;
- traducere legalizată;
- actul de identitate al solicitantului în original şi fotocopie;
- certificatele de stare civilă care sunt afectate de schimbarea numelui.

Procedura autentificării documentelor originale presupune următoarele cerințe:

a) Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 se apostilează, mai puţin documentelor emise de state membre ale Uniunii Europene care sunt exceptate de la obligaţia de apostilare sau supralegalizare, conform Regulamentului (UE)2016/1191 a Parlamentului European;
b) Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate.
c) Documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile în art. 1092 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
Procedura supralegalizării documentului presupune existenţa a trei ştampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează: ştampila aplicată de autoritatea emitentă a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, ştampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau misiunea diplomatică a statului de origine din România; ştampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcţia Relaţii Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24.


În situaţia în care schimbarea numelui s-a făcut în străinătate printr-o hotărâre judecătorească, care nu este recunoscută de plin drept în România, este necesar ca efectele acesteia să fie recunoscute pe teritoriul României de către tribunalul competent a soluţiona cererea de recunoaştere.

Atenţie!


4. Înscrierea mențiunii de dobândire/redobândire a cetățeniei române

Cererea se adresează primarului localităţii care are în păstrare actul de naştere sau, după caz, actul de căsătorie şi se face cu aprobarea D.E.P.A.B.D., se poate depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public.Acte necesare:

- certificatul de dobândire/redobândire a cetățeniei române în original și fotocopie;
- actul de identitate al solicitantului în original şi fotocopie;
- certificatul de stare civilă în original.

5. Modificare cod numeric personal atribuit eronat

Cererea se adresează primarului localităţii care are în păstrare actul de naştere sau, după caz, actul de căsătorie şi se face cu avizul Direcţiei Generale pentru Evidența Persoanelor-mun. București, și se poate depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public.

Acte necesare:

- certificatul de stare civilă în original;
- actul de identitate al solicitantului în original şi fotocopie;

6. Înscrierea sentințelor pronunțate de instanța română privind desfacerea căsătoriei.

Cererea se adresează primarului localităţii care are în păstrare actul de căsătorie și se poate depune personal, sau de către reprezentanții legali, de o altă persoană împuternicită cu procură specială, autentificată la un notar public.

Acte necesare:

- sentința de divorț în fotocopie legalizată de instanța civilă;
- actul de identitate al solicitantului în original şi fotocopie:

Program de lucru cu publicul:

LUNI 08:30 - 15:30    PRIMIRE CERERI
MARŢI 08:30 - 18:30    ELIBERARE DOCUMENTE
MIERCURI08:30 - 15:30    PRIMIRE CERERI
JOI 08:30 - 15:30    ELIBERARE DOCUMENTE

Adresa: Bd. Mareşal Averescu nr. 17, corp cladire G, Sector 1, Bucureşti

Telefon: 021.222.01.09, interior 127